องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการใช้บริการ E service [ 18 เม.ย. 2567 ]2
2 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 11 เม.ย. 2567 ]4
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2566-2567 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 [ 5 เม.ย. 2567 ]0
4 ขั้นตอนการใช้บริการ E-SERVICE อบต.เม็กดำ [ 21 มี.ค. 2567 ]8
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการ [ 13 มี.ค. 2567 ]9
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 มี.ค. 2567 ]10
7 ประกาศ แจ้งการขอรับใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]0
8 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 16 ก.พ. 2567 ]7
9 ประกาศเรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]1
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตตำบลเม็กดำ (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]10
11 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 31 ม.ค. 2567 ]8
12 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 11 ม.ค. 2567 ]8
13 การเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน [ 11 ม.ค. 2567 ]15
14 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน [ 11 ม.ค. 2567 ]4
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสอนบน [ 11 ม.ค. 2567 ]3
16 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ [ 11 ม.ค. 2567 ]23
17 ประกาศเจตนารมย์ 2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]4
18 ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]20
19 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2566 ]16
20 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 31 ต.ค. 2566 ]16
21 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบอนุญาตและเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2560 [ 31 ต.ค. 2566 ]10
22 การยื่นแบบประเมินเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]12
23 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา [ 31 ต.ค. 2566 ]8
24 ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]4
25 ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2566 ]6
26 รางงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [ 15 ส.ค. 2566 ]39
27 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ อบต.เม็กดำ ประจำปี 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]37
28 รายงานกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ด้วยกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” [ 26 ก.ค. 2566 ]31
29 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]44
30 ห้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]3
31 ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]41
32 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]47
33 แจ้งผลการดำเนินการร้องทุกข์ร้องเรียน [ 18 เม.ย. 2566 ]46
34 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 12 เม.ย. 2566 ]63
35 ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต.ค. 65- มี.ค. 66 [ 12 เม.ย. 2566 ]46
36 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 7 เม.ย. 2566 ]48
37 ประกาศ แจ้งการขอรับใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]0
38 ประกาศ บัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 21 ก.พ. 2566 ]47
39 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 4 ก.พ. 2566 ]44
40 ประกาศเรื่อง บัญรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 23 ม.ค. 2566 ]54
 
หน้า 1|2|3|4