องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 144 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชการ [ 28 มิ.ย. 2567 ]7
2 ประกาศรายงานรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]4
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 4 มิ.ย. 2567 ]14
4 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ภาคความรู้ความสามาร [ 4 มิ.ย. 2567 ]6
5 ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 [ 15 พ.ค. 2567 ]6
6 สถิติการใช้บริการ E service [ 18 เม.ย. 2567 ]13
7 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 11 เม.ย. 2567 ]27
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2566-2567 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 [ 5 เม.ย. 2567 ]8
9 ขั้นตอนการใช้บริการ E-SERVICE อบต.เม็กดำ [ 21 มี.ค. 2567 ]18
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการ [ 13 มี.ค. 2567 ]16
11 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 มี.ค. 2567 ]21
12 ประกาศ แจ้งการขอรับใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]7
13 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 16 ก.พ. 2567 ]17
14 ประกาศเรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]8
15 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตตำบลเม็กดำ (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]20
16 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 31 ม.ค. 2567 ]16
17 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 11 ม.ค. 2567 ]13
18 การเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน [ 11 ม.ค. 2567 ]20
19 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน [ 11 ม.ค. 2567 ]10
20 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสอนบน [ 11 ม.ค. 2567 ]10
21 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ [ 11 ม.ค. 2567 ]28
22 ประกาศเจตนารมย์ 2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]10
23 ประกาศ เรื่องการดำเนินการตามมาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 26 ธ.ค. 2566 ]2
24 ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]30
25 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2566 ]22
26 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 31 ต.ค. 2566 ]23
27 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบอนุญาตและเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2560 [ 31 ต.ค. 2566 ]17
28 การยื่นแบบประเมินเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]24
29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา [ 31 ต.ค. 2566 ]14
30 ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]11
31 ประกาศรายงานผลการจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขฯ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]6
32 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การกระทำๅเป็นกๅารฝ่าฝืนกฏหๅมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2566 ]4
33 ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2566 ]14
34 รางงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [ 15 ส.ค. 2566 ]44
35 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ อบต.เม็กดำ ประจำปี 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]43
36 รายงานกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ด้วยกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” [ 26 ก.ค. 2566 ]37
37 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]51
38 ห้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]9
39 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]4
40 ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]46
 
หน้า 1|2|3|4