องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

  ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น[วันที่ 2024-06-04][ผู้อ่าน 4]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567[วันที่ 2024-05-28][ผู้อ่าน 26]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้ว...[วันที่ 2024-04-19][ผู้อ่าน 20]
 
  การดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก[วันที่ 2024-03-07][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อในชุมชน[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการโรงเรียนบ้านตาลอกวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ป...[วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ป...[วันที่ 2023-07-14][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2023-07-11][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0 - 5 ปี[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 0]
 
  ภาพกิจกรรมการรับซื้อขายขยะของธนาคารขยะ บ้านเม็กดำ...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 1]
 
  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก[วันที่ 2023-03-08][ผู้อ่าน 1]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7