องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน [ 6 ก.ค. 2563 ]12
2 คู่มือประชาชน [ 6 ก.ค. 2563 ]10
3 คู่มือประชาชน [ 5 ก.ค. 2563 ]12
4 คู่มือประชาชน [ 5 ก.ค. 2563 ]12
5 คู่มือประชาชน [ 5 ก.ค. 2563 ]11
6 คู่มือประชาชน [ 2 ก.ค. 2563 ]11
7 คู่มือประชาชน [ 10 มิ.ย. 2562 ]13
8 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2559 ]15
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 1 ต.ค. 2559 ]9
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2559 ]10
11 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ต.ค. 2559 ]10
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบ [ 1 ต.ค. 2559 ]10
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ต.ค. 2559 ]9
14 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด [ 1 ต.ค. 2559 ]9
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทม [ 1 ต.ค. 2559 ]10
16 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2559 ]10
17 คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 ก.ย. 2558 ]9
18 คู่มือความรู้เกียวกับ อบต. [ 1 ก.ย. 2558 ]11