องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

         อาชีพ

  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา  คิดเป็นร้อยละ  80 ข้าวหอมมะลิซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดี   อย่างหนึ่งของตำบลเม็กดำ  ฐานะประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางกึ่งต่ำ   ที่เหลือประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  ค้าขาย   และรับราชการ    รายได้โดยเฉลี่ยประมาณ  20,000   บาทต่อคนต่อปี

                     ผลิตภัณฑ์ของตำบล

-   ข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของตำบลเม็กดำ

      -   ผลิตภัณฑ์ทางด้านการจักรสาน ของกลุ่มจักรสานซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้ให้กับประชากรของ  

     ตำบล

-   การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบางส่วน โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ

                 การพาณิชย์และหน่วยธุรกิจในตำบล

       -   ปั๊มน้ำมัน               1          แห่ง

       -   โรงสีข้าว                40      แห่ง