องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
Updated 2020-12-28

กองสวัสดิการสังคม ฯ

นางสาวศุภนิจ ชาทะศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายครรชิต ขวาโยธา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวนิติยา กุลนอก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน