องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
Updated 2020-12-28

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

นางสาวยวนใจ เอกสันติ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
 นางสาวฤทัย จันทรเพ็ญ    นางสาวลดาวรรณ ยกน้อยวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเมธาพร พันพยัคฆ์
นางเก็จมณี จินโจ
นางชนากาญน์ เพชรแลนค่า
ครู
คร
คร
นางกนกลักษณ์ สวัสดิผล
นางประมวล เผ่าสุขดี
ชลธิชา สานไธสง
ครู ครู
ครู
นางสาวเทวรรณ มณีเนตร
นางยุพา จันทรา
นางวิมล บุญครอบ
ครู
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางธนิสรา ไชยสงคราม นางจันสุดา มิละถาโถ นางสาวปิ่นเพชร มณีเนตร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
   
ว่าที่ รต.(ญ) เพ็ญพิชชา แสนปัดชา

นางสำเนียง ภูสะเทือน นางสาวสุพัตรา แก้วบุตรสา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 
นางสาวดวงหทัย มลิเลิศ

นางสาววาสนา น้อยพันท้าว  
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)