องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
Updated 2020-12-28

กองคลัง

นางปราณี มะลิลา
นักวิชาการคลังชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนงเยาว์ อุดินอักษร
-ว่าง-
นางสาวปราณี มะลิลา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการคลัง
นางสาวปริชาติ จันทนันท์ นางสาวมัณฑริกา แฝงสาเคน นางสาวณภัชนันท์ ศิริทุย
นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพจนีย์ วงสนธิ์ นางสาวบุษมาศ สรรพสอน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ