องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

นางปราณี มะลิลา
นักวิชาการคลังชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 08 1047 0020
นางสาวนงเยาว์ อุดินอักษร
-ว่าง-
นางสาวปราณี มะลิลา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
เบอร์โทร 08 9620 7900
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร -
นักวิชาการคลัง
เบอร์โทร 08 1047 0020
นางสาวปริชาติ จันทนันท์ นางสาวมัณฑริกา แฝงสาเคน นางสาวณภัชนันท์ ศิริทุย
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร 08 3791 8106
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร 08 2642 3269
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 08 9748 7114

นางสาวพจนีย์ วงสนธิ์
นางสาวบุษมาศ สรรพสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
เบอร์โทร 09 7318 8171

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร 08 3728 8950