องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
Updated 2020-12-28

สำนักงานปลัด

     
   นายบุญเยี่ยม หม้อมีสุข  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 

 นางสาวจารุวรรณ วัดวงค์ษา นางสาวดารุณีย์ อาษากิจ  นายสุทัด ศรีสุวรรณ์
 นักทรัพยาการบุคคล
 นิติกร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวฐิตากานต์ พินิจ  นางดารารัตน์ เกณสาคู
 นายวุฒิพงษ์ กุงไธสง
 เจ้าพนักงานธุรการ
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราห์นโยบายและแผนนายจีรศักดิ์  จันทนันท์
นายบุญถม แสไธสง
นายกิติศักดิ์ กุงไธสง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข