องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
Updated 2020-12-28

สำนักงานปลัด

   
 
   นายบุญเยี่ยม หม้อมีสุข  
  หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 08 8531 6202
 
 


 นางสาวจารุวรรณ วัดวงค์ษา นางสาวดารุณีย์ อาษากิจ  นายสุทัด ศรีสุวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 08 8378 2981
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทร 09 4064 8363
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
เบอร์โทร 08 0150 1366


นางสาวฐิตากานต์ พินิจ  นางดารารัตน์ เกณสาคู
 นายวุฒิพงษ์ กุงไธสง
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 06 4047 8289
 เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 08 6263 0795
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราห์ฯ
เบอร์โทร 08 7215 5389


นายจีรศักดิ์  จันทนันท์
นายบุญถม แสไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร 09 4253 8228

 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 06 5639 5529


นายกิติศักดิ์ กุงไธสง นายดิลก ขุญขันธ์ นางสาวสุนิสา เสาเปรีย
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์โทร 06 1110 1312
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์โทร 08 0546 8826
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 06 2113 0651นางสาวสุพรรณี รอดสุโข นายเพชรา ยวงโป่งแก้ว นายสมาน หนูแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 06 3047 9976
 พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 09 8930 2004
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
เบอร์โทร 06 1095 6159นายสมดี ศรีวงษา นายเทพพิทักษ์ บุตรมิมุสา นายอัฐพงษ์ เขมะรัง
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 09 4513 2481
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 06 3009 8487
ภารโรง
เบอร์โทร 08 6978 8045