องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ


กองช่าง องค์การบริหารส่วตำบลเม็กดำ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ สำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ และความต้องการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลเม็กดำ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567 – 2570)

2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-18