องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ปัญหาความรุ่นแรงในครอบครัว


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนาตำบลเม็กดำ จัดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุ่นแรงในครอบครัว โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการครอบครัวที่ดี ภาระ หน้าที่ กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว และมีตัวแทน ผู้นำชุมชนเขตตำบลเม็กดำเข้ารับการฝึกอบรม

 

2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-18