องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานสาธารณสุข ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข บ้านแก่นท้าว บ้านหัวนาเจริญ บ้านหนองดินสอ บ้านน้อยพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นท้าว ดำเนินการทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียน เครื่องเล่น ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นท้าว เพื่อควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-18