องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากร


องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำจัดกิจกรรมโครงการฝึกอมบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากร ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ซึ่งได้รับเกียรติจาก
นายวรัญชัย ใจธรรม นามวงษา ปลัดอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย บรรยายหัวข้อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 , พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, สร้างความรู้ความเข้าใจ บทบาท อำนาจ หน้าที่ ของผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ รายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบล และการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล
นายธนกฤต หนักแน่น ท้องถิ่นอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย บรรยายหัวข้อ ระบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายบุญถิ่น สมอุดร เกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย บรรยายหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา, หลักปรัชญาเศษรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวแทน รพ.สต.บ้านแก่นท้าว บรรยายหัวข้อ การบริหารจัดการขยะ
 
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-18