องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


รังฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการขุลองหนองกลาง หนองขาว บ้านตาลอก หมู๋ 5 ,7


สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ร่วมกับ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ดำเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 และบ้านตาลอก หมู่ที่ 7 ในการดำเนินโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หนองกลาง และหนองขวา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินโครงการดังกล่าว
โดยมีคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำร่วมรับฟัง สังเกตการณ์ และเสนอความคิดเห็น

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=316529317273180&id=100067483424820

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24