องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


จิตอาสา ก่อสร้างอาคารพักผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19


องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำได้จัดให้อาคารหอประชุมอเนกประสงค์เป็นจัดพักคอย Communitry Isolation (CI) สามารถรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 ได้จำนวน 10 เตียง ปัจจุบันมีผู้ติดเชิ้อฯ เข้าพักทั้งหมด 16 คน และมีผู้ติดเชื้อฯ พักที่จัดพักคอยตามสถานที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน รพ.สต. อีกรวมทั้งสิ้น 50 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564) เพื่อให้การบริการสวัสดิการแก่ผู้ติดเชื้อฯ ได้ทั่วถึง และสดวกต่อการดูแลของเจ้าหน้าที่พยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำจึงได้ดำเนินการขยายสถานที่พักคอย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำเพิ่มเติม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ และประชาชนตำบลเม็กดำ ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้ติดเชื้อฯ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=218203450235741&id=100855175303903

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24