องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


เตรียมสถานที่ Lccal Quarantin


 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ได้มีการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต.เพื่อกำหนดสถานที่ Local Quarantin ซึ่งมติที่ประชุมกำหนดให้ใช้อาคารหอประชุม
เม็กดำ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำร่วมกันทำความสะอาดบริเวรอาคารอเนกประสงค์ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และบริเวรรอบๆ
ในการนี้ นายผดุงศักดิ์ เอิบอิ่ม นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ได้ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมสถานที่ Lccal Quarantin เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24