องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


อบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลเม็กดำ จำนวน 22 คน ซึ่งมีหัวข้อที่ให้ความรู้ดังนี้

     1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
     2. โปรแกรมการฉีดวัคซีนการขนส่งและการจัดเก็บวัคซีน
     3. การควบคุมโรคและการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
     4. กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24