องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


สำรองน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาช่วงฤดูแล้ง


         งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการสูบน้ำจากห้วยลำพังชูไปยังหนองใหญ่บ้านดงดวน หมู่ 20 เพื่อสำรองน้ำดินไว้สำหรับผลิตน้ำประปาถ้าหากน้ำในหวยลำพังชูลดน้อยลงช่วงฤดูแล้ง

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24