องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


เยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในภาวะยากลำบากในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 8 ม.ค.64 อบต.เม็กดำ โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในภาวะยากลำบากในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมมอบหน้ากากผ้า และจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน ม.ค.64 ในพื้นที่ ม.10,17,12,6 และ 16 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24