องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

สภาพทั่วไป

       สภาพทั่วไปของตำบลเม็กดำ

               สภาพทั่วไปของตำบลเม็กดำ   อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม   มีรายละเอียด 

จำแนกได้ดังนี้ 

            ลักษณะที่ตั้งและขนาด 

-  ระยะทางจากตำบลเม็กดำ   ถึงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 11.0 กิโลเมตร

-  ระยะทางจากตำบลเม็กดำ   ถึงจังหวัดมหาสารคาม 95.0 กิโลเมตร

               ตำบลเม็กดำ  มีพื้นที่ประมาณ   46,250 ไร่ หรือ   74.496    ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.4247    ของพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม   มีแนวอาณาเขต ดังนี้

          -  ทิศเหนือ   ติดต่อ ตำบลหนองบัว   อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

          -  ทิศใต้   ติดต่อ ตำบลบ้านยาง   อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  และตำบลสระขุด 

อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์

          -  ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลลานสะแก  ตำบลปะหลาน   อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม 

          -  ทิศตะวันตก  ติดต่อ  ตำบลพุทไธสง  และตำบลบ้านยาง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเม็กดำ  พื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่สภาพเป็นที่ลุ่มเหมาะแก่การทำนาเป็นป่าสาธารณะประมาณ  2,000  ไร่  ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าเสื่อมโทรม  มีลำห้วยหนึ่งสาย  คือ  ห้วยลำพังชู  ซึ่งเหมาะแก่การชลประทาน  ขุดคลองส่งน้ำ  โครงการสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม  นอกจากนี้ห้วยลำพังชูยังเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดสุรินทร์  และจังหวัดบุรีรัมย์  และยังเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำของแม่น้ำมูล

ประชากร      

ประชากรทั้งสิ้น  9,712  คน  แยกเป็นชาย  4,888  คน  หญิง  4,824  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   126.96  คน  ต่อตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล    วันที่  31  สิงหาคม  2549 )