องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษา

นางสาวยวนใจ เอกสันติ


ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 08 9841 8030
นางสาวฤทัย จันทร์เพ็ญ

นางสาวลดาวรรณ ยกน้อยวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 09 3375 0710

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 09 5662 9795


นางเมธาพร พันพยัคฆ์
นางเก็จมณี จินโจ
นางชนกานต์ มาลาหอม
ครู
เบอร์โทร 08 2820 9191
ครู
เบอร์โทร 08 9848 2115
ครู
เบอร์โทร 09 5605 7996

นางกนกลักษณ์ สวัสดิผล
นางประมวล เผ่าสุขดี นางชลธิชา สานไธสง
นางสาวเทวรรณ มณีเนตร
ครู
เบอร์โทร 08 8300 5200
ครู
เบอร์โทร 08 6859 8230
ครู
เบอร์โทร 08 7858 6759
ครู
เบอร์โทร 08 0182 2501

นางสำเนียง ภูสะเทือน นางจันสุดา มิละถาโถ นางสาวสุพัตรา แก้วบุตรสา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 09 8057 9474
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 08 6997 1579
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 09 8232 2778

นางยุพา  จันทรา
นางวิมล บุญครอบ - ว่าง -
ว่าที่ รต.ญ.เพ็ญพิชชา แสนปัดชา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เบอร์โทร 09 1064 3239
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เบอร์โทร 09 1827 3522
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เบอร์โทร 08 3360 8413
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เบอร์โทร 08 6921 6774

นางสาวกาญจนา มหาสาโร

นางสาวดวงหทัย  มลิเลิศ

นางสาววาสนา น้อยพันท้าว

นางสาวกนกวรรณ รอดสุโข

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
เบอร์โทร 09 3279 2612

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
เบอร์โทร 08 6397 8489

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
เบอร์โทร 06 3504 4067

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
เบอร์โทร 09 3449 5840