องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม ฯ

นางสาวศุภนิจ ชาทะศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 08 5089 5593
นายครรชิต ขวาโยธา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 08 6995 8929นางสาวนิติยา กุลนอก
นางสาวลัดดา หนูแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 08 1158 2477

ผู้ช่ายเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 06 3731 9802