องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

สมาชิกสภา อบต.


นายประวิทย์ จันทะสอน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 08 5007 4538 นายบุญหนา แก้วหมื่นทรง นายจำเนียร สุคำภา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 08 4603 4833
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 08 9846 2070

 นางขวัญฤดี ลือโสภา นายเฉลิม ปิตาทาโน
นายบัวสอน มิละถาโก
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
เบอร์โทร 08 8025 1828
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
เบอร์โทร 08 3500 9366
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
เบอร์โทร 08 0446 3229


 นางระเบียบ แสนศรี นายพรมมา หนูแก้ว
นายบุญมา รอดสุโข
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
เบอร์โทร 08 5608 0994
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
เบอร์โทร 08 4683 7989
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
เบอร์โทร 08 7872 3673


 นายสุบัญ รอดสุโข นายรัตน์ สังสีแก้ว
นายอำนาจ สวนไธสง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
เบอร์โทร 06 4431 0833
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
เบอร์โทร 06 5769 4353
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
เบอร์โทร 08 4584 1722


นายชัยวิชิต เลิศวิลัย นายรุ่งวสุวิชช์ พลจารย์ นายสัญญา ยาสุขศรี
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
เบอร์โทร 06 5090 7925
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
เบอร์โทร 06 1150 4595
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
เบอร์โทร 08 4685 7319


 นายขำ เสริมไธสง นางสำรวย อรรถโยโค
นางสาวกวิตา กรมไธสง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
เบอร์โทร 06 4794 7620
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
เบอร์โทร 09 0847 0429
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17
เบอร์โทร 09 0249 6979


 นายคมสันต์ หาญชนะ นายทวีศักดิ์ จันทนันต์
นางสาวอุทิศา ไกรจันทร์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
เบอร์โทร 06 5517 4264
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19
เบอร์โทร 08 4035 2345
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 20
เบอร์โทร 08 9524 4918


 นางรัชนี พิมภักดี    นางสุภาพร รอดสุโข
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 21
เบอร์โทร 09 8218 0293
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 22
เบอร์โทร 08 0108 7559