องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์


คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พื้นที่ปกปักโคกหนองหาด วัดพระธาตุอินทร์แปลง) โดยนายสายันต์ ยกน้อยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ โดยนางสาวศุภนิจ ชาทะศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หลังจากนั้น เข้าศึกษาเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ในศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรประจำท้องถิ่น และแช่มือ แช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพร

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23