องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการจัดการแข่ขันกีฬาต้านยาเสพติด


วันที่  28  มกราคม - 4 กุมภาพันธ์  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ได้ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็ก  เยาวชน และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกาย การมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23