องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการจัดการแข่ขันกีฬาต้านยาเสพติด


วันที่  28  มกราคม - 4 กุมภาพันธ์  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ได้ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็ก  เยาวชน และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกาย การมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09