องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการสืบสานพืชสมุนไพรพื้นบ้าน


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จัดกิจกรรมโครงการสืบสานพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมคือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สมาชิกฯอบต. อสม. ทุกหมู่บ้านในตำบลเม็กดำ แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 14 – 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และ ส่วนสมุนไพร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ องค์การบิหารส่วนตำบลเม็กดำ รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 17 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระธาตุพนมอินแปลง เขตปกปักโคกหนองหาด บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2

2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09