องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก


ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเม็กดำ และกองสวัสดิการสังคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำกล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน นางสาวศุภนิจ ชาทะศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม บรรยายความเป็นมาและการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ พร้อมทั้งการดำเนินกิจกรรมของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09