องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2564


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกินกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ประจำปี  2564
โดยเลือกบ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ 12 เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการฯ มีประชาชนบ้านโคกจันทร์หอมเข้าร่วม
มีการทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะประเภทต่างๆ แก่ประชาชนที่เข้าอบรม เช่น ขยะเปียก จำพวกเศษอาหาร ซากพืช ซากสัตว์ เศษใบไม้ ขยะที่ย่อยสลายได้ ให้นำไปทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้ใส่พืชผัก, ขยะรีไซเคิบ จำพวก ขาดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เหล็ก โลหะต่างๆ ให้เก็บแยกไว้เพื่อจำหน่าย เป็นต้น

2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09