องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


รังฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการขุลองหนองกลาง หนองขาว บ้านตาลอก หมู๋ 5 ,7


สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ร่วมกับ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ดำเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 และบ้านตาลอก หมู่ที่ 7 ในการดำเนินโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หนองกลาง และหนองขวา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินโครงการดังกล่าว
โดยมีคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำร่วมรับฟัง สังเกตการณ์ และเสนอความคิดเห็น

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=316529317273180&id=100067483424820

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23