องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


อบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลเม็กดำ จำนวน 22 คน ซึ่งมีหัวข้อที่ให้ความรู้ดังนี้

     1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
     2. โปรแกรมการฉีดวัคซีนการขนส่งและการจัดเก็บวัคซีน
     3. การควบคุมโรคและการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
     4. กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23