องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
Updated 2020-12-28

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศุภนิจ ชาทะศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จสอ.หญิง อรอุมา ผดาวัน


เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายกิติศักดิ์ กุงไธสง

นางสาวสุนิสา เสาเปรีย
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข

ผช.จนท.ธุรการ