องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ +
นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์
  ตำแหน่ง +

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@mekdum.go.th

 
  ชื่อ +

นายจำเนียร สุคำภา

  ตำแหน่ง +

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@mekdum.go.th

 
 
  ชื่อ +
นายบุญส่ง สานไธสง
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@mekdum.go.th

 
  ชื่อ +
นางกิตติกา ปทุมรัตน์
  ตำแหน่ง +

หัวหน้าส่วนการคลัง

  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@mekdum.go.th

 
  ชื่อ +
นายจำเนียร สุคำภา
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
รักษาการหัวหน้า
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@mekdum.go.th

 
 
  ชื่อ +
นางสาวยวนใจ เอกสันติ
  ตำแหน่ง +
นักบริหารงานการศึกษา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@mekdum.go.th

 
 
  ชื่อ +
นางสาวศุภนิจ ชาทะศรี
  ตำแหน่ง +
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
รักษาการ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@mekdum.go.th

 
 
  ชื่อ +
นายบุญส่ง สานไธสง
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการ หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@mekdum.go.th